O sukcesie projektu "Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja" - podsumowanie

 
2011-12-28 11:57:42

„Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja” to jedno z tych przedsięwzięć realizowanych przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą, które w ciągu ostatnich miesięcy przyczyniło się do rozwoju kapitału ludzkiego Podkarpacia i naszego regionu. Stało się to dzięki dofinansowaniu szkoleń ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r. i stanowił odpowiedz na problemy zdiagnozowane wśród osób pracujących w branży handlowo-usługowej, mieszkających na terenie powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego i miasta Krosna.
Jego celem było dostosowanie do grudnia 2011r. kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 100 pracujących osób dorosłych z terenu powiatów: krośnieńskiego, miast Krosna i jasielskiego do potrzeb pracodawców w regionie.
Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przystąpiło do niego 119 osób, w tym 59 kobiet i 60 mężczyzn. Ostatecznie ukończyło go 116 Beneficjentów Ostatecznych, w tym 58 kobiet i 58 mężczyzn.
Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach językowych (język angielski i rosyjski), które to kończyły się międzynarodowym egzaminem oraz w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji handlowych i handlu zagranicznego.
Cel główny projektu został osiągnięty, ponieważ wszyscy Beneficjenci Ostateczni, którzy wzięli udział w projekcie nabyli nowe, uzupełnili lub podwyższyli kwalifikacje i umiejętności zawodowe, w tym językowe niezbędne na stanowisku specjalisty handlu międzynarodowego potwierdzone zaświadczeniem lub certyfikatem. Ponadto dostosowali swoje kwalifikacje do potrzeb pracodawców w regionie, podnieśli świadomość w zakresie znaczenia kształcenia ustawicznego, jak również podnieśli umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, prowadzenia rozmów handlowych czy też prowadzenia skutecznej sprzedaży produktów i usług.
Dla części osób, udział w projekcie był również szansą na zmianę sytuacji zawodowej. Ewaluacja pokazała, że zmiana rozumiana m.in. jako awans zawodowy czy uzyskanie lepiej płatnej pracy nastąpiła u ok. 15% BO w tym u ok. 27% kobiet.
Reasumując wszystkie zaplanowane w ramach projektu rezultaty udało się osiągnąć w 100%.
Okazją do podsumowania działań projektowych, upowszechnienia rezultatów osiągniętych w ramach projektu była konferencja, która odbyła się 16 grudnia w Krośnie.
Podczas tego spotkania koordynatorka projektu – Pani Ewa Lech przybliżyła zagadnienia związane z jedną z naczelnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej jaką jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Temat ten kontynuowała Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska, która opowiedziała o obecności kobiet w życiu publicznym. Merytorycznie konferencję uświetnił występ Pana Dominika Łazarza - dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który wygłosił prelekcję o trendach występujących na polskim i światowym rynku pracy.  
Konferencja, jak i cały projekt cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła ok. 70 osób. Byli wśród nich Beneficjenci Ostateczni projektu oraz przedstawiciele m.in. szkół, przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy i społeczności lokalnej.
 
 
 
Projekt i wykonanie GERCO