Podsumowanie projektu "Specjalista handlu międzynarodowego"

 
2010-08-30 14:31:52

 „Specjalista handlu międzynarodowego” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.
Realizowano go w okresie od 1.01.2009 r. do 31.08.2010 r., na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-18-290/08-00 zawartej pomiędzy Podkarpacką Izbą Gospodarczą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Projekt był odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane m.in. z niedostosowaniem kwalifikacji pracowników do wymagań lokalnego rynku pracy Podkarpacia oraz niskim udziałem osób zatrudnionych w podejmowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Celem głównym projektu było podniesienie do sierpnia 2010 r. kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 110 osób pracujących z terenu powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego i brzozowskiego i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie.


Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:
1. Dostosowanie kwalifikacji BO do potrzeb pracodawców w regionie.
2. Zwiększenie udziału osób pracujących w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe poprzez dostosowanie systemu wsparcia do możliwości i potrzeb BO w aspekcie rynku pracy.
3. Podniesienie atrakcyjności i mobilności zawodowej BO na regionalnym rynku pracy oraz podniesienie świadomości BO w zakresie kształcenia ustawicznego oraz koncepcji uczenia się przez całe.


By osiągnąć zamierzony cel Beneficjentom Ostatecznym zaplanowano kompleksowy system wsparcia w ramach następujących działań:


1. Promocja projektu i rekrutacja BO.


W ramach tego działania utworzono stronę internetową projektu www.specjalista.pigkrosno.pl; zamieszczono 6 ogłoszeń w lokalnej prasie i 4 spoty reklamowe w radio na temat realizowanego projektu; wydrukowano 600 sztuk Gazetki Jednodniówki informującej m.in. o celach, działaniach, formach wsparcia projektu; wydrukowano 350 sztuk plakatów, których dystrybucja odbyła się m.in. za pośrednictwem autobusów kursujących na terenie powiatów objętych realizacją projektu.
Za ważne działanie promocyjne należy również uznać konferencję podsumowującą projekt, której głównym założeniem było upowszechnianie osiągniętych rezultatów.
Ponadto w ramach tego działania w dwóch turach przeprowadzono rekrutację Beneficjentów Ostatecznych projektu.
Kryteria jakie potencjalni BO musieli spełnić na etapie rekrutacji dotyczyły przede wszystkim miejsca zamieszkania oraz zatrudnienia. Beneficjentami Ostatecznymi projektu były osoby mieszkające na terenie powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, brzozowskiego, pracujące w branży handlowo-usługowej. Ponadto warunkiem uczestnictwa była znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym, co było badane testem typu placemnet. Osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku specjalisty handlu międzynarodowego.
Proces rekrutacji był zgodny z polityką równych szans, zapewniony został równy dostęp wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, rasę czy niepełnosprawność.
Podczas rekrutacji do projektu zgłosiło się znacznie więcej osób niż dostępnych miejsc. Ostatecznie wzięło w nim udział 123 osoby (w tym 78 kobiet), spośród których 9 zrezygnowało z powodów losowych i projekt ukończyło 114 osób. Największą grupę tworzyły osoby pracujące w dużych przedsiębiorstwach bo aż 50 osób, co stanowiło 40,7% wszystkich BO, najmniejszą zaś osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach – 14 osób co stanowiło 11,4% wszystkich BO (tab. 1). Wśród osób uczestniczących w projekcie najwięcej posiadało wykształcenie wyższe bo aż 107 osób ( w tym 69 kobiet) co stanowiło 87% wszystkich BO, najmniej ponadgimnazjalne – 7 osób (w tym 2 kobiety) co stanowiło 5,7% wszystkich BO (tab. 2).

2. Doradztwo zawodowe BO.


W ramach organizowanego systemu doradztwa BO zaoferowano dwie formy wsparcia:
a) Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym (3 godziny/1 osobę). Łącznie odbyło się 369 godzin doradczych.
b) Zajęcia grupowe (8 godzin/ 1 grupę szkoleniową). Łącznie w zajęciach grupowych wzięło udział 8 grup i zrealizowano 64 godziny grupowych zajęć doradczych.


Usługa doradcza miała na celu wspomagać kształtowanie kariery zawodowej BO poprzez udzielanie porad dotyczących zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, wykorzystujących standardowe metody badań zainteresowań i umiejętności zawodowych.


3. Przygotowanie i realizacja szkoleń.


Celem szkoleń było wyposażenie BO w kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty handlu międzynarodowego.
W ramach projektu odbyły się:
a) szkolenia z modułu teoretycznego:
- Handel zagraniczny,
- Techniki sprzedaży,
- Negocjacje handlowe.
Łącznie odbyło się 384 godziny szkoleniowe. Każdy moduł obejmował 16 godzin dydaktycznych i został zrealizowany w 8 grupach szkoleniowych w systemie weekendowym.
b) Szkolenia z modułu językowego z elementami języka biznesowego.
Największą popularnością cieszył się język angielski. Na 8 grup językowych utworzonych w ramach projektu 7 uczyło się języka angielskiego i 1 języka niemieckiego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne, po godzinach pracy Beneficjentów Ostatecznych. Łącznie zrealizowano 400 godzin zajęć językowych. Po ukończonym kursie wszyscy uczestnicy przystąpili do międzynarodowych egzaminów językowych - Business English Certificates (kursanci języka angielskiego) oraz Goethe-Institut (kursanci języka niemieckiego) na różnych poziomach zaawansowania uprawniających do otrzymania certyfikatów.


4. Zarządzanie projektem.


W zarządzanie projektem zaangażowany był zespół w składzie: koordynator projektu, specjalista ds. szkoleń i specjalista ds. rozliczeń. Metodologia zarządzania zgodna była z zalecaną przez MRR metodologią PCM z wykorzystaniem wdrożonego w PIG systemu zarządzania jakością ISO 9001/2001(Certyfikat Jakości nr 228/SZJ/2006). Kadra odpowiedzialna była za działania związane z zarządzaniem merytorycznym projektu, koordynacją procesu szkoleniowego oraz obsługą finansową.

Realizacja wyżej opisanych działań wprost przyczyniła się do osiągnięcia rezultatów, które bezpośrednio wpłynęły realizację cel głównego projektu tj. na podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 110 osób pracujących z terenu powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego i brzozowskiego i dostosowania ich do potrzeb pracodawców w regionie.

W ramach projektu osiągnięto twarde i miękkie rezultaty założone na etapie jego pisania.
Rezultaty twarde tj. „nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowisku specjalisty handlu międzynarodowego” oraz „wzrost umiejętności posługiwania się językiem obcym” zostały osiągnięte na poziomie 103,64%. Kolejny rezultat twardy tj. uzyskanie certyfikatu językowego zrealizowano zrealizowano aż na poziomie 858,33%.
Ostatni z rezultatów twardych tj. „zmiana sytuacji zawodowej poprzez zmianę stanowiska pracy bądź awans zawodowy” został osiągnięty na poziomie 183,30% pomimo. Również rezultat „liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych” osiągnięto na wysokim poziomie - 103,64%. Ostatecznie projekt ukończyło 114 BO w tym 75 kobiet, a założeniem projektu było co najmniej 110. Łącznie wzięło w nim udział 123 osoby (w tym 78 kobiet), spośród których 9 zrezygnowało z powodów losowych.


Na bardzo wysokim poziomie zostały również osiągnięte następujące rezultaty miękkie:
1. Nabycie kwalifikacji i umiejętności dopasowanych do potrzeb pracodawców – 100% (75 kobiet, 39 mężczyzn).
2. Podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia i zwiększenie motywacji do samokształcenia – 112,5% (72 kobiety, 32 mężczyzn).
3. Wzrost umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, umiejętności pracy w zespole – 114,58% (73 kobiety, 37 mężczyzn).
4. Wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia skutecznej sprzedaży produktów i usług oraz kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa - 112,5% (73 kobiety, 35 mężczyzn).
5. Wzrost umiejętności prowadzenia rozmów handlowych – 113,54% (73 kobiety, 37 mężczyzn).


Rezultaty były badane m.in. przy pomocy obiektywnie weryfikowanych specjalnie do tego przygotowanych narzędzi.


Reasumując projekt „Specjalista handlu międzynarodowego” cieszył się ogromną popularnością wśród osób pracujących. Chętnych do udziału w nim było więcej niż wolnych miejsc. W związku z tym odpowiadając na potrzeby pracowników lokalnego rynku pracy Podkarpacka Izba Gospodarcza w 2009 roku złożyła projekt do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i otrzymała dofinansowanie na realizację drugiej edycji „Specjalisty handlu międzynarodowego”.
„Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja” to również przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw
Celem projektu „jest dostosowanie do grudnia 2011r. kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 100 pracujących osób dorosłych z terenu powiatów: krośnieńskiego, miast Krosna i jasielskiego do potrzeb pracodawców w regionie.
Łącznie w projekcie zostanie zrekrutowanych 112 osób. Podobnie jak w pierwszej jego edycji BO wezmą udział w szkoleniach z modułu językowego z elementami języka biznesowego (do wyboru język angielski, niemiecki lub rosyjski) oraz szkoleniach z modułu teoretycznego (techniki sprzedaży, negocjacje handlowe, handel zagraniczny).
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r. na podstawie umowy UDA- WND-POKL.08.01.01-18-563/09-00 zawartej w dniu 30.12.2009 r. pomiędzy Podkarpacką Izbą Gospodarczą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Biuro projektu zostanie zlokalizowane w Krośnie w siedzibie Wnioskodawcy tj. w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej przy ulicy Lewakowskiego 14. Wszelkie informacje na temat realizowanego projektu będą zamieszczane na stronie internetowej: www.specjalista.pigkrosno.pl
 

 
Projekt i wykonanie GERCO