Regulamin Projektu


Projekt „Specjalista handlu międzynarodowego-II edycja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-18-563/09-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


§ 1

Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja”.
2. Projekt „Specjalista handlu międzynarodowego - II edycja” realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r. na terenie powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego oraz miasta Krosna.
3. Celem projektu jest dostosowanie do grudnia 2011 r. kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 100 pracujących osób dorosłych z terenu powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna i jasielskiego do potrzeb pracodawców w regionie. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL.08.01.01-18-563/09-00 o dofinansowanie projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja” z dnia 30.12.2009 r., zawartą pomiędzy Podkarpacką Izbą Gospodarczą a Wojewódzkim Urzędem pracy w Rzeszowie.

§ 2
Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Projekt: „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja”
• Beneficjent: Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie
• Biuro Projektu: 38-400 Krosno, Ul. Lewakowskiego 14
• Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik – osoba zakwalifikowana do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej.

§ 3
Uczestnicy projektu

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności, spełniające łącznie następujące warunki:
a) Są zameldowane na terenie województwa podkarpackiego, na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna oraz jasielskiego (weryfikacja na podstawie kserokopii dowodu osobistego lub zaświadczenia o czasowym zameldowaniu na terenie ww. powiatów oraz oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie województwa podkarpackiego).
b) Posiadające status osoby pracującej w branży handlowo-usługowej (weryfikacja na podstawie aktualnego zaświadczenia od pracodawcy).
c) Posługujące się jednym z trzech języków obcych (angielski, niemiecki lub rosyjski) na poziomie wyższym niż podstawowy (weryfikacja umiejętności językowych nastąpi na podstawie wypełnianych testów kontrolnych).
2. Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 112 osób pracujących. W przypadku gdy do projektu zgłoszą się osoby niepełnosprawne, to sale w których będą odbywały się szkolenia będą przystosowane do wymagań takich osób.
3. Za dzień przystąpienia Uczestnika do projektu przyjmuje się dzień podpisania umowy z Beneficjentem oraz deklaracji uczestnictwa.
4. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby, które brały udział w szkoleniach o identycznym zakresie merytorycznym jak szkolenia oferowane w ramach Projektu.

§ 4
Sposób rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dwóch turach (pierwsza tura: październik 2010 r., druga tura: marzec 2011 r. Po każdej turze rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych po 56 uczestników.
3. Proces rekrutacji przebiegał będzie w dwóch etapach:
- I etap: złożenie w wymaganym terminie dokumentów rekrutacyjnych (formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami: kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenieo czasowym zameldowaniu na terenie ww. powiatów, oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie województwa podkarpackiego, aktualne zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające status osoby pracującej w branży handlowo-usługowej).
Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w siedzibie Beneficjenta bądź pobrać ze strony internetowej projektu – www.specjalista.pigkrosno.pl.
- II etap: przystąpienie do językowego testu kontrolnego w wyznaczonym terminie oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów.
W okresie rekrutacji dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) biuro projektu będzie otwarte w godzinach od 8.00 do 18.00.
4. Terminy składania dokumentów zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Projektu i w mediach.
5. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Beneficjenta. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych każda osoba otrzyma potwierdzenie ich złożenia z dokładną datą i godziną przyjęcia dokumentów, natomiast w przypadku złożenia za pośrednictwem poczty/kuriera BO zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji. Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, jednakże muszą one być podpisane przez Beneficjenta Ostatecznego i zeskanowane. W przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną decyduje data przesłania e-maila, aczkolwiek muszą one zostać złożone w wersji oryginalnej w biurze projektu w terminie wskazanym przez Beneficjenta.
6. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu formularza do siedziby Beneficjenta.
7. Dokumenty złożone po upłynięciu wyznaczonego terminu, nie podlegają rozpatrzeniu.
8. O ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu decydować będą wyniki testu z uwzględnieniem proporcji w stosunku do udziału kobiet i mężczyzn.
9. W przypadku osób, spełniających wymagane kryteria zweryfikowane na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych, które uzyskały taką samą ilość punktów z testu językowego, o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń (decyduje data wpłynięcia dokumentów do Beneficjenta).
10. Na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i weryfikacji testów z języka obcego zostanie sporządzona lista rankingowa BO.
11. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu.
12. Beneficjenci Ostateczni zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do projektu.
13. Przed podpisaniem umowy oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie BO jest zobligowany do wniesienia częściowej odpłatności za udział w projekcie tj. 266,70 zł stanowiącej 10% faktycznych kosztów organizacji szkoleń na numer konta: 20 8642 1083 2002 8303 7454 0003.
14. BO będą podpisywali umowy oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie w pierwszym dniu wsparcia.
15. Osoby zrekrutowane w pierwszej turze a nie zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. Nie będą one jednak brane pod uwagę w pierwszej kolejności w drugiej turze rekrutacji. Osoby takie będą mogły wziąć udział w drugiej turze rekrutacji, jednak są zobligowane do ponownego złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych w celu ich aktualizacji oraz wypełnienia testu językowego weryfikującego poziom znajomości języka obcego.
16. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkoleń może zostać on zastąpiony inną osobą z listy rezerwowej. Ze względu na modułowy charakter szkoleń osoba taka będzie mogła wziąć udział w szkoleniu z danego modułu z inną grupą.
17. Kolejne osoby z listy rankingowej mogą przystąpić do projektu do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% (30 godzin) zajęć z bloku szkoleniowego.
 

§ 5
Wsparcie szkoleniowe


1. Uczestnicy projektu obowiązkowo biorą udział w bezpłatnym bloku szkoleniowym.
2. W ramach projektu każdy BO będzie brał udział w szkoleniach z następujących modułów:
• Moduł językowy:
- Do wyboru język angielski, niemiecki, rosyjski na poziomie wyższym niż podstawowy (poziom weryfikowany na etapie rekrutacji) w wymiarze 100h;
• Moduł teoretyczny:
- handel zagraniczny (16h),
- techniki sprzedaży (16h),
- negocjacje handlowe (16h)
3. Szkolenia językowe będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne po godzinach pracy BO.
4. W przypadku braku chętnych przewidziano możliwość realizacji tylko jednego lub dwóch rodzajów zajęć językowych.
5. Szkolenia z modułu teoretycznego i języka obcego będą się odbywać w terminie: od listopada 2010 r. do maja 2011 r. – pierwsza tura oraz od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r. – druga edycja.
6. Każdy kurs językowy będzie zakończony międzynarodowym egzaminem certyfikującym.
Na etapie realizacji projektu zostanie ustalony odpowiedni rodzaj i poziom certyfikacji.
7. Każdy BO ma obowiązek przystąpienia do egzaminu certyfikującego z języka obcego.
8. W ramach projektu Uczestnikowi zostanie sfinansowana tylko jedna opłata egzaminacyjna.
9. Zajęcia z modułu teoretycznego będą się odbywać w weekendy.
10. Uczestnicy szkoleń z modułu teoretycznego i językowego otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów.
11. Poziom wiedzy uczestników wszystkich szkoleń zostanie zweryfikowany na podstawie wypełnionych testów.
12. Szkolenia będą się odbywały w 14-os. grupach, jednak liczebność może się wahać w przedziale od 13 do17 osób.
13. Uczestnikom projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy ani zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
14. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, podręczniki do nauki języka obcego, ubezpieczenie oraz wyżywienie podczas szkoleń z modułu teoretycznego.
15. Absencja nieusprawiedliwiona na szkoleniach nie może przekraczać 20% godzin całego bloku szkoleniowego tj. 30 godzin. Nieobecność jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie.
16. Uczestnicy projektu są zobowiązani do podpisywania list obecności na zajęciach szkoleniowych.
17. Szkolenia będą odbywać się w wynajętych salach w Krośnie. Projektodawca dopuszcza jednak organizację grup szkoleniowych w innych miejscowościach, w przypadku gdy będzie
to dogodniejsze dla BO.
18. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Beneficjenta Ostatecznego spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być:
a) kserokopia zwolnienia lekarskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela zakładu pracy,
b) kserokopia polecenia wyjazdu służbowego,
c) pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych.
19. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości szkolenia przypadającej na poszczególnego Beneficjenta Ostatecznego tj. 2 667 zł.
20. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie mogą stanowić więcej niż 20 % Uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.
21. Uczestnik projektu, który nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczony z udziału w Projekcie.

§ 6
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie


1. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania doradztwa bądź szkolenia, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację.
3. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości szkolenia przypadającej na poszczególnego Uczestnika tj. 2 667 zł.

§ 7
Monitoring Beneficjentów Ostatecznych

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet (przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu szkoleń).
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się podać dane, wypełniając formularz „Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS przez Beneficjenta.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania Beneficjentowi niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu uczestnictwa” należy do Beneficjenta w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2010 r.
5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.


 

 
Projekt i wykonanie GERCO