Działania projektu

 I. Zarządzanie projektem, promocja projektu i rekrutacja BO oraz ewaluacja i monitoring.

Za realizację projektu w całym okresie jego wdrażania odpowiedzialny będzie zespół projektowy składający się z koordynatora projektu, specjalisty ds. szkoleń oraz specjalisty ds. rozliczeń.

 Promocja projektu zapewni otwarty dostęp do informacji dla wszystkich poprzez:
  1. Stronę internetową promującą projekt i będącą jednocześnie narzędziem rekrutacji.
  2. Zamieszczenie 8 ogłoszeń w prasie lokalnej oraz transmisję 2 audycji radiowych.
  3. Zamieszczenie 4 ogłoszeń w 2 regionalnych portalach internetowych.
  4. Opracowanie i wydruk 500 sztuk plakatów oraz 600 sztuk Gazetki Jednodniówki informującej o celach, działaniach, formach wsparcia.
  5. Opracowanie i wykonanie 2 tablic informacyjnych.
  6. Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt upowszechniającej osiągnięte rezultaty. W konferencji weźmie udział 70 osób.
 
Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach - pierwsza tura: październik 2010 r., druga tura: marzec 2011r. W każdej turze rekrutowanych zostanie 56 osób.
 
Podczas każdej tury zostaną przeprowadzone 2 etapy rekrutacji:
Proces rekrutacji przebiegał będzie w dwóch etapach:
I etap: złożenie w wymaganym terminie dokumentów rekrutacyjnych
II etap: przystąpienie do językowego testu kontrolnego w wyznaczonym terminie oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów.
 
Ewaluacja i monitoring będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu.
 
II. Przygotowanie i realizacja szkoleń:
 
Celem szkoleń jest wyposażenie BO w kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty handlu międzynarodowego.
W ramach projektu planuje się organizację szkoleń z modułu teoretycznego i językowego, w których weźmie udział 112 BO (8 gr. x 14 os.). Pierwsza tura szkoleń będzie trwać od listopada 2010 r. do maja 2011 r., natomiast druga od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r.
 
W ramach modułu teoretycznego odbędą się następujące szkolenia:
1. Handel zagraniczny (16h)
2. Techniki sprzedaży (16h)
3. Negocjacje handlowe (16h)
 
Szkolenia będą się odbywać w weekendy, poza godzinami pracy BO.
 
Moduł językowy z elementami języka biznesowego - do wyboru: język angielski, niemiecki lub rosyjski. Uczestnicy otrzymają podręczniki, a po zakończeniu kursu przystąpią do międzynarodowych egzaminów językowych uprawniających ich do otrzymania certyfikatów. W ramach projektu każdemu BO zostanie sfinansowana jedna opłata egzaminacyjna.
Zajęcia z języka angielskiego będą się odbywać dwa razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne poza godzinami pracy. Na każdą grupę przypada 100 godzin dydaktycznych.
 
Uczestnik będzie zobowiązany do wzięcia udziału we wszystkich ww. szkoleniach oraz uiszczenie opłaty w wysokości 266,70 zł.
 
Projekt i wykonanie GERCO