Opis projektu

„Specjalista handlu międzynarodowego-II edycja” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Będzie on wdrażany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r., na podstawie Umowy nr UDA-WND-POKL.08.01.01-18-563/09-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane z niedostosowaniem kwalifikacji pracowników do wymagań lokalnego rynku pracy Podkarpacia.

Celem projektu jest dostosowanie do grudnia 2011r. kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 100 pracujących osób dorosłych z terenu powiatów: krośnieńskiego, miast Krosna i jasielskiego do potrzeb pracodawców w regionie.

Cele szczegółowe to:
- dostosowanie kwalifikacji BO do potrzeb pracodawców w regionie,
- podniesienie poziomu wiedzy przez minimum100 BO w zakresie pożądanym w zawodzie specjalisty handlu międzynarodowego,
- podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kompetencji językowych przez minimum 100 BO, niezbędnych w zawodzie specjalisty handlu międzynarodowego potwierdzone wydanym zaświadczeniem lub certyfikatem,
- zwiększenie udziału osób pracujących w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe przez minimum 100 osób poprzez dostosowanie systemu wsparcia do możliwości i potrzeb w aspekcie rynku pracy,
- podniesienie świadomości minimum 100 BO w zakresie znaczenia kształcenia ustawicznego oraz koncepcji uczenia się przez całe życie dla podniesienia atrakcyjności na rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej.


Beneficjentami Ostatecznymi będą pracujące osoby dorosłe mieszkające na Podkarpaciu, na terenie powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna i jasielskiego, pracujące w przedsiębiorstwach branży handlowo-usługowej, których kwalifikacje zawodowe są niedostosowane do wymagań pracodawców regionu.
Wsparciem zostaną objęte osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku specjalisty handlu międzynarodowego.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:
1. Zarządzanie projektem, promocja projektu i rekrutacja BO oraz ewaluacja i monitoring.
2. Przygotowanie i realizacja szkoleń:
a) szkolenia z modułu teoretycznego (Handel zagraniczny, Techniki sprzedaży, Negocjacje handlowe)
b) szkolenia modułu językowego z elementami języka biznesowego (język angielski, niemiecki lub rosyjski)

Zakłada się że dzięki realizacji działań w ramach projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
- Nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowisku specjalisty handlu międzynarodowego przez minimum 100 osób potwierdzone zaświadczeniem,
- Podniesienie poziomu umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu niezbędnym na stanowisku specjalisty handlu międzynarodowego potwierdzone zaświadczeniem przez min 80 osób,
- Przystąpienie przez minimum100 BO do międzynarodowych. egzaminów językowych,
- Zmiana sytuacji zawodowej BO: awans zawodowy, uzyskanie lepiej płatnej pracy przez 10% BO ,
-Ilość osób, które zakończyły udział w projekcie - minimum100osób.

W ramach projektu planuje się również osiągnięcie rezultatów miękkich takich jak: wzrost dopasowania kwalifikacji i umiejętności do potrzeb pracodawców, podniesienie świadomości znaczenia kształcenia ustawicznego i zwiększenie motywacji do samokształcenia oraz wzrost umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, prowadzenia rozmów handlowych, prowadzenia skutecznej sprzedaży produktów i usług.


Zakładane rezultaty bezpośrednio wpłyną na cel główny, ponieważ ich osiągniecie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 100 pracujących osób dorosłych z terenu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego i miasta Krosna do potrzeb pracodawców w regionie
 

 
Projekt i wykonanie GERCO